Avís Legal

CLÀUSULA D’EXEMPCIÓ I COPYRIGHT

La informació facilitada en la web CURELL SUÑOL en matèria de Propietat Industrial i Intel·lectual i aspectes relacionats consisteix únicament en informació de caràcter general. Encara que la informació facilitada reuneix la màxima fiabilitat, no aborda circumstàncies específiques relatives a persones o organismes concrets ni ofereix assessorament professional o jurídic (si desitja efectuar una consulta d’aquest tipus, ha de sol·licitar el nostre consell professional).

Els continguts d’aquesta web són Copyright de CURELL SUÑOL. Està per tant prohibida la seva reproducció parcial o totalment sense la deguda autorització.

Reservats tots els drets.

Informació sobre la nostra Política de cookies.

AVÍS LEGAL DE LA WEB

curell.com

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE LA WEB I LA SEVA ACCEPTACIÓ

El present avís (d’ara endavant, el “Avís Legal”) regula l’ús del servei d’accés i utilització de la web que Curell Suñol S.L.P. (d’ara endavant “CURELL SUÑOL”) posa a la seva disposició.

CURELL SUÑOL, com a responsable de la web informa que té el seu domicili social en Muntaner, 240, 4º2ª, 08021 Barcelona, amb CIF número B08503963, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Full 4564, Foli 164, Secció 3a, Llibre 224, Tom 3480.

La utilització de la web atribueix la condició d’usuari d’aquesta (d’ara endavant, l'”usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per CURELL SUÑOL en el moment mateix en què l’usuari accedeixi a la web. CURELL SUÑOL es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració dels continguts i els serveis de la web, així com les condicions requerides per a la seva utilització quan això sigui convenient per a la seva millor prestació.

Els continguts de la present web estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual. L’usuari queda obligat a utilitzar-los de manera diligent, correcta i lícita, no podent per tant usar-los de manera contrària a la llei, a la moral o als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic.

Queda prohibida la reproducció, còpia, distribució, transformació o modificació dels continguts (textos, imatges, veus o estructura) tret que es compti amb l’autorització expressa i per escrit del titular dels drets.

OBJECTE

A través de la web, CURELL SUÑOL, informa dels seus serveis de Consultoria en Propietat Industrial i Intel·lectual.

CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB

3.1. Accés i utilització de la Web

La utilització de la web té caràcter gratuït per als usuaris.

3.2. Veracitat de la informació

Tota la informació que faciliti l’usuari a través de la web haurà de ser veraç. A aquest efecte, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a conseqüència de l’emplenament dels formularis de recollida de dades. D’igual forma, s’haurà de mantenir la informació facilitada a CURELL SUÑOL actualitzada. En tot cas l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a CURELL SUÑOL o a tercers per la informació que faciliti.

3.3. Obligació de fer un ús correcte de la web

L’usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització de la web, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de CURELL SUÑOL, o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

CURELL SUÑOL es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.

COPYRIGHT I MARQUES REGISTRADES

Totes les imatges, dibuixos, marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en la web són propietat de CURELL SUÑOL o s’usen amb el consentiment de tercers, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés a la web i/o als serveis atribueixi a l’usuari dret algun sobre les citades imatges, dibuixos, marques, noms comercials i/o signes distintius.

Els continguts són també propietat intel·lectual de CURELL SUÑOL, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari. En virtut del que s’estableix en aquest Avís Legal, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests continguts va més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

RESPONSABILITATS PER DANYS I PERJUDICIS

L’usuari de la web, o de qualsevol de les pàgines web de terceres empreses amb un accés mitjançant un link des d’ella, serà responsable dels Danys i Perjudicis que CURELL SUÑOL pugui sofrir directament o indirectament, a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes en el present Avís Legal.

LÍMIT DE RESPONSABILITAT

CURELL SUÑOL no garanteix la disponibilitat del funcionament dels serveis de la web.

Quan això sigui raonablement possible, CURELL SUÑOL advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament de la web.

CURELL SUÑOL no garanteix la privacitat i la seguretat de la utilització de la web. Tampoc pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat.

CURELL SUÑOL no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en aquest.

D’igual forma, CURELL SUÑOL eludeix tota responsabilitat en els supòsits de fallada en el rendiment, error, omissió, interrupció, defecte de demora en l’operació de transmissió, fallada del sistema o línia, així com en el contingut, exactitud i opinions expressades i altres connexions subministrades per aquests mitjans.

Aquesta web pot establir enllaços a altres pàgines web que pertanyen a tercers sobre els que CURELL SUÑOL no té cap control. En aquests supòsits Curell Suñol no assumeix cap responsabilitat ni compromís sobre la informació continguda en aquestes pàgines ni dels serveis o productes que en elles s’inclogui o ofereixi.

En cas que una autoritat judicial comuniqui a CURELL SUÑOL o aquesta tingui coneixement efectiu de l’existència d’una informació il·lícita continguda en la web o que lesioni béns o drets d’un tercer i sigui susceptible d’indemnització, CURELL SUÑOL col·laborarà amb les organismes competents per a la identificació dels persones responsables d’haver publicat la informació il·lícita, i en tot cas, procedirà a retirar tal informació o fer impossible l’accés a aquesta.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

A través del present avís, CURELL SUÑOL informa els usuaris de la web, sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de manera expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a CURELL SUÑOL les dades personals que li són sol·licitats per a la prestació dels seus serveis de subscripció a notícies.

Responsable: Curell Suñol S.L.P. – NIF: B08503963 – Direcció. postal: Muntaner, 240, 4º2ª, 08021, Barcelona – Telèfon: 934875166 – Correu electrònic: mail@curell.com

En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita l’usuari amb la finalitat d’enviar-li notícies sobre propietat industrial i intel·lectual per email. Les dades proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti el cessament de l’activitat. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. L’usuari té dret a obtenir confirmació sobre si a CURELL SUÑOL s’estan tractant les seves dades personals. Per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins en relació als quals van ser recollits.

L’usuari o persona que el representi podrà exercitar en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que s’estableix en la normativa de protecció de dades. Aquests drets poden fer-se efectius mitjançant una comunicació escrita en la qual s’acrediti la identitat de l’usuari, acompanyant a aquest efecte fotocòpia del DNI, dirigida a l’adreça postal Muntaner, 240, 4º2ª, 08021 Barcelona, o bé a l’adreça electrònica mail@curell.com.

Les dades que se sol·liciten són els adequats, pertinents i no excessius en relació amb l’àmbit, les finalitats i serveis determinats, explícits i legítims prestats per CURELL SUÑOL.

L’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, complets i actualitzats, i serà el responsable dels danys i perjudicis que pogués ocasionar l’emplenament defectuós del formulari amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats.

CURELL SUÑOL ha instal·lat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.

Igualment, CURELL SUÑOL s’obliga a complir amb l’obligació de secret respecte de les dades contingudes en els seus tractaments segons el que s’estableix en la legislació de protecció de dades aplicable. En particular, CURELL SUÑOL informa que ha subscrit els pertinents acords de confidencialitat i protecció de dades amb tercers que tenen accés a dades personals responsabilitat de CURELL SUÑOL per a la prestació dels seus serveis.

COOKIES

Curell Suñol adverteix a l’usuari de la utilització de cookies quan navega per la web. Política de cookies.

DURADA

CURELL SUÑOL podrà interrompre el servei de la web i està autoritzada a donar per acabada o a suspendre la prestació dels serveis a través de la web en qualsevol moment. No obstant això, quan això sigui raonablement possible, CURELL SUÑOL avisarà prèviament de la interrupció, terminació o suspensió de la prestació de serveis a través de la web.

JURISDICCIÓ

Les parts, amb expressa renúncia del seu propi fur, accepten que sigui la legislació espanyola la que regeixi el contracte actual, i se sotmeten per a la resolució de quants litigis poguessin derivar-se als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

LEGISLACIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per les lleis espanyoles.