Defensa Legal

Litigis, arbitratge i mediació

El nostre objectiu no és només assessorar i protegir els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual dels clients perquè puguin desenvolupar els seus projectes i créixer, sinó també defensar-los quan es planteja un conflicte.

Litigis, arbitratge i mediació

El nostre objectiu no és només assessorar i protegir els drets de Propietat Industrial e Intel·lectual dels clients perquè puguin desenvolupar els seus projectes i créixer, sinó també defensar-los quan es planteja un conflicte.

Competència deslleial

La normativa de competència deslleial, que és una peça legislativa d’importància cabdal dins del sistema del Dret mercantil, pretén protegir la competència en interès de tots els que participen en el mercat.

Competència deslleial

La normativa de competència deslleial, que és una peça legislativa d’importància cabdal dins del sistema del Dret mercantil, pretén protegir la competència en interès de tots els que participen en el mercat.

Antipirateria

La pirateria i la falsificació en l’àmbit de la Propietat Industrial i Intel·lectual és l’entramat d’activitats il·lícites destinades a usurpar marques, dissenys o patents de tercers o obtenir i vendre productes audiovisuals o digitals de manera il·legal.

Antipirateria

La pirateria i la falsificació en l’àmbit de la Propietat Industrial i Intel·lectual és l’entramat d’activitats il·lícites destinades a usurpar marques, dissenys o patents de tercers o obtenir i vendre productes audiovisuals o digitals de manera il·legal.

Contractes sobre actius intangibles i contractes mercantils

Els actius intangibles són aquells que no poden ser percebuts físicament, ja que són de naturalesa immaterial. Alguns actius intangibles tenen una vida limitada, com les patents, els models d’utilitat, els dissenys industrials o els drets d’autor, mentre que uns altres tenen una vida il·limitada, com el “know-how” o la marca, que pot renovar-se indefinidament.

Contractes sobre actius intangibles i contractes mercantils

Els actius intangibles són aquells que no poden ser percebuts físicament, ja que són de naturalesa immaterial. Alguns actius intangibles tenen una vida limitada, com les patents, els models d’utilitat, els dissenys industrials o els drets d’autor, mentre que uns altres tenen una vida il·limitada, com el “know-how” o la marca, que pot renovar-se indefinidament.

Valoració d’intangibles i due diligence

S’entén per due diligence un procés de recerca o auditoria que es realitza entorn d’una empresa o persona amb la qual es realitzarà una transacció comercial.

Valoració d’intangibles i due diligence

S’entén per due diligence un procés de recerca o auditoria que es realitza entorn d’una empresa o persona amb la qual es realitzarà una transacció comercial.

Dret esportiu

El dret esportiu tracta sobre la conducta de les persones en relació amb l’organització i la pràctica de l’esport. Engloba el conjunt de normes jurídiques de dret públic, privat i social que influeixen en la gestió d’organitzacions esportives.

Dret esportiu

El Dret Esportiu tracta sobre la conducta de les persones en relació amb l’organització i la pràctica de l’esport. Engloba el conjunt de normes jurídiques de dret públic, privat i social que influeixen en la gestió d’organitzacions esportives, en l’activitat dels esportistes i en la relació d’aquests amb les entitats que formen part de l’ecosistema esportiu.

Drets d’imatge

Conforme a la Constitució espanyola, els drets a la pròpia imatge tenen el rang de fonamentals. La legislació espanyola garanteix la seva protecció civilment enfront de tot gènere d’intromissions il·legítimes.

Drets d’imatge

Conforme a la Constitució espanyola, els drets a la pròpia imatge tenen el rang de fonamentals. La legislació espanyola garanteix la seva protecció civilment enfront de tot gènere d’intromissions il·legítimes.

Dret de la publicitat

El dret de la publicitat es dedica a la regulació de les comunicacions realitzades per una persona física o jurídica, pública o privada, en l’exercici d’una activitat comercial, industrial, artesanal o professional.

Dret de la publicitat

El dret de la publicitat es dedica a la regulació de les comunicacions realitzades per una persona física o jurídica, pública o privada, en l’exercici d’una activitat comercial, industrial, artesanal o professional.

Noves tecnologies, Internet i xarxes socials

Les noves tecnologies són aquells corrents tecnològics que estan marcant un canvi en el model industrial i social en l’economia global. Els canvis són tan revolucionaris que algunes publicacions parlen de la “quarta revolució industrial”.

Noves tecnologies, Internet i xarxes socials

Les noves tecnologies són aquells corrents tecnològics que estan marcant un canvi en el model industrial i social en l’economia global. Els canvis són tan revolucionaris que algunes publicacions parlen de la “quarta revolució industrial”.

Procediments de reclamació de quantitat

Sovint, els conflictes amb tercers deriven en el pagament de les costes d’un procediment o altres compensacions. De la mateixa manera, determinats contractes impliquen el pagament d’una contraprestació econòmica (regalies o altres conceptes).

Procediments de reclamació de quantitat

Sovint, els conflictes amb tercers deriven en el pagament de les costes d’un procediment o altres compensacions. De la mateixa manera, determinats contractes impliquen el pagament d’una contraprestació econòmica (regalies o altres conceptes).