Estratègia de protecció

Estratégia de protección

Texto para subtitulo

Patents i models d’utilitat

Les patents, i també els models d’utilitat, protegeixen les invencions o innovacions tècniques, a condició que siguin noves, resultin d’una activitat inventiva i siguin susceptibles d’aplicació industrial.

Patents i models d’utilitat

Les patents, i també els models d’utilitat, protegeixen les invencions o innovacions tècniques, a condició que siguin noves, resultin d’una activitat inventiva i siguin susceptibles d’aplicació industrial. Es considera que una invenció és nova quan no està compresa en l’estat de la tècnica anterior, constituït per tot allò que, abans de la data de presentació de la sol·licitud de patent, s’ha fet accessible al públic per una descripció escrita o oral, per haver estat usada o per qualsevol altre mitjà.

Marques i noms comercials

Una marca pot ser qualsevol paraula, frase, símbol, dibuix o combinació d’aquests elements que identifiqui uns determinats productes o serveis. També poden constituir marca les formes tridimensionals, entre les quals s’inclouen els embolcalls, envasos…

Marques i noms comercials

Una marca pot ser qualsevol paraula, frase, símbol, dibuix o combinació d’aquests elements que identifiqui els seus productes o serveis. També poden constituir marca les formes tridimensionals, entre les quals s’inclouen els embolcalls, envasos i la forma del producte, els sons, els hologrames, els colors, etc. sempre que siguin susceptibles de representació d’una forma clara i precisa.

Diseños industriales

Els dibuixos i models industrials, també anomenats dissenys o dissenys industrials, tenen per objecte protegir les creacions de forma. Han de ser nous i tenir caràcter singular.

Dissenys industrials

Els dibuixos i models industrials, també anomenats dissenys o dissenys industrials, tenen per objecte protegir les creacions de forma. Han de ser nous i tenir caràcter singular.

Dissenys industrials

El nom de domini és la identitat a Internet i el lloc virtual des d’on es poden oferir i comercialitzar productes i serveis a la xarxa. Amb la finalitat d’oferir una protecció completa en l’àrea dels drets de Propietat Industrial, tramitem el registre i ens ocupem del manteniment de noms de domini.

Noms de domini

El nom de domini és la identitat a Internet i el lloc virtual des d’on es poden oferir i comercialitzar productes i serveis a la xarxa. Amb la finalitat d’oferir una protecció completa en l’àrea dels drets de Propietat Industrial, tramitem el registre i ens ocupem del manteniment de noms de domini.

Drets d’autor

Els autors, automàticament i pel mer fet de la seva creació, tenen sobre les seves obres una sèrie de drets que els atorguen plena capacitat i exclusivitat per a poder explotar-les. Aquests drets són coneguts com a drets d’autor i són de dos tipus: els drets morals i els drets econòmics.

Drets d’autor

Els autors, automàticament i pel mer fet de la seva creació, tenen sobre les seves obres una sèrie de drets que els atorguen plena capacitat i exclusivitat per a poder explotar-les. Aquests drets són coneguts com a drets d’autor i són de dos tipus: els drets morals i els drets econòmics.

Secrets empresarials

Un secret empresarial és qualsevol informació o coneixement que sigui secret, és a dir que no sigui conegut ni accessible per a les persones del sector, tingui un valor empresarial pel fet de ser secret i, per a això, s’hagin pres mesures raonables per part del seu titular.

Secrets empresarials

Un secret empresarial és qualsevol informació o coneixement que sigui secret, és a dir que no sigui conegut ni accessible per a les persones del sector, tingui un valor empresarial pel fet de ser secret i, per a això, s’hagin pres mesures raonables per part del seu titular (Llei 1/2019 de 20 de febrer, de Secrets Empresarials). Un secret empresarial protegeix el seu titular contra l’obtenció, utilització o revelació il·lícita de la informació constitutiva del secret.

Indicacions geogràfiques i denominacions d’origen

Són noms que identifiquen productes, que s’han produït en un lloc concret, amb característiques úniques, unides a aquest origen geogràfic i al saber fer tradicional.

Indicacions geogràfiques i altres denominacions de qualitat

Són noms que identifiquen productes, que s’han produït en un lloc concret, amb característiques úniques, unides a aquest origen geogràfic i al saber fer tradicional.

Protecció de varietats vegetals

Una varietat vegetal representa a un grup definit de plantes, a partir de les quals, mitjançant un elaborat treball de selecció i de recerca, s’aconsegueix obtenir una varietat millorada o obtenció vegetal.

Protecció de varietats vegetals

Una varietat vegetal representa a un grup definit de plantes, a partir de les quals, mitjançant un elaborat treball de selecció i de recerca, s’aconsegueix obtenir una varietat millorada o obtenció vegetal.