Contractes sobre intangibles i mercantils

El passat 21 de febrer del 2019  es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat la Llei 1/2019, de 20 de febrer, de Secrets Empresarials, per la qual es transposa a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2016/943 del Parlament Europeu i del Consell, de...

El Consell de la Unió Europea ha adoptat una nova Directiva (UE) 2016/943 sobre protecció de secrets comercials. La Directiva estableix normes per a la protecció dels coneixements tècnics (en anglès know-how) no divulgats i la informació empresarial confidencial, que constitueixen els denominats ‘secrets comercials’ de les empreses...

Loading new posts...
No more posts