Comença el compte enrere per al TUP i la Patent Unitària: dades confirmades

Comença el compte enrere per al TUP i la Patent Unitària: dades confirmades

El 17 de febrer de 2023, el govern alemany va dipositar el seu instrument de ratificació de l’Acord sobre el Tribunal Unificat de Patents. Això confirma que el calendari d’aplicació del «Paquet de Patent Unitària» serà l’anunciat:

El Sunrise Period començarà l’1 de març de 2023.

La Patent Unitària i el Tribunal Unificat de Patents entraran en vigor l’1 de juny de 2023 (data confirmada).

https://www.epo.org/news-events/news/2023/20230217.html


05.12.2022 – Actualització – Noves dates

L’inici del Sunrise Period i la data prevista d’entrada en vigor de la Patent Unitària i del Tribunal Unificat de Patents, inicialment prevists per a l’1 de gener de 2023 i l’1 d’abril de 2023, es posposen dos mesos.

El Sunrise Period començarà l’1 de març de 2023.

La Patent Unitària i el Tribunal Unificat de Patents entraran en vigor l’1 de juny de 2023 (data prevista).

https://www.unified-patent-court.org/en/news/adjustment-timeline-start-sunrise-period-1-march-2023


14.11.2022 – La Patent Unitària i el Tribunal Unificat de Patents, a tocar

Un títol de patent amb efectes unitaris a tot el territori de la Unió Europea (UE)? Heus aquí un vell somni que molt aviat començarà a fer-se realitat, tot i que de manera incompleta perquè no tots els Estats membres de la UE s’han incorporat al sistema. La data esperada per a la seva entrada en vigor és l’1 d’abril de 2023. Si bé encara queden uns mesos per a arribar a aquesta data, convé preparar-se des d’ara atès que molt aviat caldrà prendre decisions sobre les Patents Europees ja concedides i les sol·licituds de Patent Europea en tràmit.

Una mica d’història – La Patent Europea i el somni de la Patent Unitària

Abans de la creació de la Patent Europea l’any 1973, ja existia la voluntat de crear un títol de patent amb una tramitació única i centralitzada, i amb efectes unitaris a tota la Comunitat Econòmica Europea (CEE, avui integrada a la UE). El projecte no va arribar a materialitzar-se a causa de la disparitat d’interessos polítics entre els Estats membres i de les dificultats per a aconseguir d’aquests la necessària cessió de sobirania en uns determinats aspectes, en particular els relatius a l’idioma i a la competència dels tribunals nacionals en matèria de nul·litat i d’infracció de les patents.

Enfront d’aquestes dificultats que semblaven insuperables, es va optar per un enfocament més pragmàtic que va culminar amb la signatura del Conveni sobre la Patent Europea (CPE) a Munic el 5 d’octubre de 1973. Es van crear així la Patent Europea i l’Oficina Europea de Patents (OEP) com a organisme únic encarregat de la tramitació i concessió de les Patents Europees. Aquest sistema, amb algunes adaptacions i després de successives ampliacions amb la incorporació progressiva de nous Estats membres del CPE, és el que està en funcionament actualment a Europa. Convé recordar que el CPE no és un dispositiu de la Unió Europea com a tal, sinó un tractat multilateral en el qual participa individualment cadascun dels Estats membres de l’actual UE, i altres Estats europeus com el Regne Unit, Suïssa, Noruega, Turquia, etc. El CPE compta actualment amb 39 Estats membres (els 27 Estats de la UE més 12 Estats que no pertanyen a la UE).

El sistema de la Patent Europea ha estat sens dubte un assoliment molt important i és la principal via de registre de patents en el continent europeu (l’any 2021 es van presentar 188.600 sol·licituds de patents europees). Ara bé, la Patent Europea no és un títol amb efectes unitaris, sinó un feix de patents nacionals obtingudes mitjançant un procediment únic de tramitació i concessió realitzat davant l’OEP. Una vegada concedida una Patent Europea per l’OEP, el titular ha de validar-la i mantenir-la en vigor en cadascun dels Estats membres en els quals vulgui que tingui efecte. Així doncs, una Patent Europea pot estar en vigor en alguns dels Estats membres del CPE i en uns altres no. A la pràctica, per una qüestió de costos, en general els titulars de Patents Europees només les validen i mantenen en vigor en un nombre reduït d’Estats membres. A més, són els tribunals nacionals dels Estats membres del CPE els que decideixen sobre la validesa d’una Patent Europea en el territori nacional (en cas de rebre una demanda de nul·litat per part d’un tercer) i també sobre la infracció de la patent per un tercer en aquest territori nacional (en cas de rebre una demanda per part del titular o d’un llicenciatari). I atès que les decisions de cada tribunal nacional tenen efectes únicament en el territori nacional, poden produir-se situacions contradictòries en diferents Estats membres sobre la nul·litat o la infracció d’una mateixa Patent Europea.

Després de la creació de la Patent Europea l’any 1973, es va continuar treballant en la construcció d’un sistema que, prenent com a base la Patent Europea, permeti obtenir un títol de patent amb efectes unitaris a tota la UE. No obstant això, davant la impossibilitat d’arribar a un acord entre tots els Estats membres de la UE i després de diverses dècades de negociacions, finalment es va decidir avançar per la via d’un procediment de cooperació reforçada. Es tracta d’un procediment en el qual s’autoritza un grup d’Estats membres de la UE a establir una integració o cooperació avançada en un àmbit concret, on s’hagi constatat que la UE en conjunt no pot aconseguir els objectius de tal cooperació en un termini raonable, tot permetent als altres Estats membres de la UE d’integrar-se en els acords més endavant si ho desitgen.

Així és com, mitjançant el procediment de cooperació reforçada, en els anys 2012 i 2013 es va arribar a l’aprovació del conjunt legislatiu de la UE conegut sota el nom de “Paquet de la Patent Unitària” (“Unitary Patent Package”): el Reglament UE núm. 1257/2012 per a la creació de la Patent Unitària, el Reglament UE núm. 1260/2012 relatiu a les disposicions aplicables en matèria de traducció i l’Acord UE núm. 2013/C 175/01 sobre el Tribunal Unificat de Patents.

La implementació del “Paquet de la Patent Unitària” es va veure obstaculitzada per noves dificultats i oposicions, en particular una impugnació presentada per Espanya davant el Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees l’any 2013 i una demanda presentada per un particular davant el Tribunal Constitucional d’Alemanya l’any 2017. Una vegada superades aquestes traves i rebutjades les impugnacions pels respectius tribunals, el projecte va poder seguir el seu curs i culminarà molt aviat amb la posada en funcionament de la Patent Unitària i el Tribunal Unificat de Patents.

Quan començaran a funcionar la Patent Unitària i el Tribunal Unificat de Patents?

La Patent Unitària i el Tribunal Unificat de Patents començaran a funcionar el primer dia del quart mes següent al dipòsit per Alemanya del seu instrument de ratificació.

S’espera que Alemanya dipositi el seu instrument de ratificació durant el mes de desembre de 2022, amb la qual cosa la Patent Unitària i el Tribunal Unificat de Patents començarien a funcionar l’1 d’abril de 2023 (data esperada).

Quins països hi participen?

24 Estats membres de la UE (tots excepte Espanya, Polònia i Croàcia) s’han sumat al procediment de cooperació reforçada i han signat tots els acords continguts en el “Paquet de la Patent Unitària”. No obstant això, actualment només 17 d’ells han finalitzat el procés dipositant l’instrument de ratificació (o estan a punt de fer-ho, com és el cas d’Alemanya). Aquests 17 Estats, en els quals el “Paquet de la Patent Unitària” tindrà efectes quan comenci a funcionar l’1 d’abril de 2023 (data esperada), són els següents:

Els següents 7 Estats membres han signat tots els acords del “Paquet de la Patent Unitària”, però no han realitzat tot el procés de ratificació: Xipre, República Txeca, Grècia, Hongria, Irlanda, Romania i Eslovàquia. En cadascun d’aquests països, el “Paquet de la Patent Unitària” tindrà efectes quan es completi el procés de ratificació. No és segur que tots acabin fent-ho. Alguns d’ells, com Hongria i la República Txeca, han expressat dubtes i altres (Irlanda) hauran de passar per un referèndum d’aprovació.

Espanya, Croàcia i Polònia no han signat tots els acords continguts en el “Paquet de la Patent Unitària” (Polònia ha signat els acords relatius a la Patent Unitària, però no els relatius al Tribunal Unificat de Patents, necessaris per a la posada en funcionament de la Patent Unitària; Espanya i Croàcia no han signat cap dels acords). Aquests tres Estats podran sumar-se més endavant si decideixen signar tots els acords del paquet i completen posteriorment el procés de ratificació.

Quina és la posició d’Espanya?

Espanya és un dels Estats membres de la UE que s’ha oposat amb més força al projecte de la Patent Unitària i el Tribunal Unificat de Patents. Les raons d’aquesta oposició estan relacionades principalment amb l’idioma. Els successius governs espanyols han defensat la condició que l’espanyol sigui un dels idiomes oficials del sistema (junt amb l’anglès, l’alemany i el francès), així com la necessitat que, en tot cas, les patents concedides per l’OEP que tinguin efectes a Espanya siguin traduïdes íntegrament a l’espanyol. D’altra banda, existeix una oposició al fet que els tribunals espanyols perdin competència en les decisions sobre nul·litat i infracció de les patents a Espanya.

De moment, no sembla que s’hagi de produir un canvi de posició, així que és probable que Espanya es mantingui fora del sistema durant els pròxims anys.

Què passa amb els Estats membres de la UE que no participen en el sistema?

En els Estats membres de la UE que no participen en el sistema, bé sigui perquè encara no han finalitzat el procés de ratificació o perquè, com en el cas d’Espanya, no han signat els acords, la Patent Unitària no tindrà efectes.

No obstant això, continuarà existint la possibilitat de validar i mantenir en vigor una Patent Europea en aquests Estats. En efecte, el funcionament de la Patent Europea que coneixem actualment no es veurà modificat per als Estats membres de la UE que no participen en el “Paquet de la Patent Unitària”, ni per als Estats membres del CPE que no són membres de la UE (el Regne Unit, Suïssa, Noruega, Turquia, etc.).

En què consisteix la Patent Unitària i quina relació té amb la Patent Europea?

Una Patent Unitària s’obté després de la concessió d’una Patent Europea per l’OEP. Així doncs, la Patent Unitària no suplanta la Patent Europea, sinó que la complementa i s’integra a aquesta.

Tot el sistema de tramitació i concessió de Patents Europees a través de l’OEP es manté, de manera que la Patent Unitària s’afegeix al feix de patents nacionals que resulta de la concessió d’una Patent Europea. En efecte, una vegada concedida la Patent Europea per l’OEP, a més de poder validar-la i mantenir-la com fins ara selectivament en un o diversos dels Estats membres del CPE, serà possible que aquesta Patent Europea concedida per l’OEP també sigui una Patent Unitària, amb efecte unitari en tots els Estats membres que hagin signat i ratificat el “Paquet de la Patent Unitària”.

Més concretament, després de la concessió d’una Patent Europea, el titular podrà sol·licitar, de manera optativa, una Patent Unitària en el termini d’un mes des de la publicació de la menció de concessió. El titular de la Patent Europea concedida també podrà optar per no sol·licitar una Patent Unitària i validar la Patent Europea individualment en els Estats de la seva elecció utilitzant el procediment “clàssic” del sistema de la Patent Europea.

Les principals característiques de la Patent Unitària són les següents:

Efectes unitaris. Una Patent Unitària té efectes unitaris en tots els Estats membres de la UE que participin en el sistema (els Estats que hagin signat i ratificat el “Paquet de la Patent Unitària”). Això implica que una Patent Unitària només pot ser invalidada o limitada en bloc per al conjunt dels Estats que participen en el sistema. Així mateix, una sentència sobre una infracció d’una Patent Unitària té efectes en tots els Estats que participen en el sistema. Les decisions sobre nul·litat i infracció d’una Patent Unitària seran competència exclusiva de les sales del Tribunal Unificat de Patents.

S’eliminen les traduccions. Després de la concessió d’una Patent Europea, no es requerirà cap traducció perquè la Patent Unitària derivada de la primera estigui en vigor en tots els Estats que participin en el sistema. Durant un període de transició de sis anys després de la posada en funcionament del sistema, i en funció de l’idioma oficial triat per a la tramitació de la sol·licitud de patent prop de l’OEP (anglès, alemany o francès), es requerirà una traducció amb caràcter informatiu i sense efectes legals. Més concretament, quan l’idioma del procediment sigui el francès o l’alemany, haurà de presentar-se una traducció completa de la patent a l’anglès; quan l’idioma del procediment sigui l’anglès, s’haurà de presentar una traducció completa de la patent a qualsevol altre idioma oficial de la UE.

Pagament únic d’anualitats davant l’OEP. Per a mantenir una Patent Unitària en vigor en tots els Estats que participin en el sistema, es realitzarà un pagament únic d’anualitats davant l’OEP. Ja no serà necessari pagar anualitats en cadascuna de les oficines de patents dels Estats.

Administració centralitzada en l’OEP. Tota l’administració posterior a la concessió de la patent estarà a càrrec de l’OEP de manera centralitzada. És a dir que, per exemple, per a inscriure una cessió, una llicència o un simple canvi de nom o de direcció, ja no serà necessari realitzar el tràmit en cadascuna de les oficines de patents dels Estats, sinó que aquest tràmit serà realitzat una sola vegada davant l’OEP. A més, tota la informació rellevant sobre l’estat d’una Patent Unitària estarà disponible per al públic en el Registre de l’OEP.

En què consisteix el Tribunal Unificat de Patents?

El Tribunal Unificat de Patents és un tribunal internacional de nova creació, comú als Estats membres de la UE participants en el sistema i que tindrà competència exclusiva sobre les Patents Unitàries en matèria d’infracció i nul·litat.

El Tribunal Unificat de Patents també tindrà competència sobre les Patents Europees en matèria d’infracció i nul·litat als països de la UE participants en el sistema (tret que el titular hagi utilitzat el mecanisme de l’“opt-out” per evitar que una Patent Europea caigui dins de la competència del Tribunal Unificat de Patents). Per exemple, si una Patent Europea està en vigor a França, Alemanya, Itàlia i Espanya, el Tribunal Unificat de Patents tindrà competència a França, Alemanya i Itàlia i les seves decisions tindran efectes unitaris en aquests tres països, tret que el titular de la patent hagi utilitzat el mecanisme d’“opt-out”. En cap cas el Tribunal Unificat de Patents tindrà competència a Espanya, si Espanya es manté fora del sistema de la Patent Unitària.

Les decisions del Tribunal Unificat de Patents tindran efectes unitaris a tots els Estats membres de la UE que participin en el sistema de la Patent Unitària.

L’estructura del Tribunal Unificat de Patents serà la següent:

Un Tribunal de Primera Instància que constarà d’una Divisió central, amb seu a París i una secció almenys a Munic, i de Divisions Nacionals i Regionals situades en els Estats membres de la UE participants en el sistema. En general, i sense entrar aquí en els detalls, les Divisions Nacionals i Regionals s’ocuparan de les accions per infracció mentre que la Divisió Central tindrà competència exclusiva sobre les accions de declaració de no infracció i les accions de nul·litat.

Un Tribunal d’Apel·lació comú amb seu a Luxemburg.

Les sales del Tribunal Unificat de Patents tindran una composició plurinacional i tindran jutges amb formació jurídica i, segons els casos, també jutges amb formació tècnica. Els jutges amb formació tècnica tindran títol universitari i experiència demostrada en un àmbit tècnic. Posseiran així mateix coneixements provats de Dret civil i dels procediments relatius als litigis sobre patents.

Com afecta a les Patents Europees ja concedides i a les sol·licituds de Patent Europea en tràmit? – Període transitori, “sunrise period” i “opt-out”

El que segueix es refereix únicament a les Patents Europees (sol·licituds en tràmit i Patents Europees ja concedides). No es refereix a les Patents Unitàries, per a les quals el Tribunal Unificat de Patents tindrà competència exclusiva en tots els casos.

Competència general del Tribunal Unificat de Patents per a les Patents Europees

L’1 d’abril de 2023 (data esperada) entrarà en vigor el “Paquet de la Patent Unitària”.

Per norma general i de manera automàtica, a partir d’aquesta data el Tribunal Unificat de Patents tindrà competència en matèria d’infracció i de nul·litat per a totes les Patents Europees, tant les concedides abans d’aquesta data com les que es concedeixin posteriorment, en tots els Estats de la UE participants.

Lògicament, el Tribunal Unificat de Patents no tindrà cap competència en els Estats no participants, en els quals els tribunals nacionals continuaran sent competents.

Període Transitori, “sunrise period” i possibilitat de sostreure una Patent Europea de la competència del Tribunal Unificat de Patents (“opt-out”)

Està previst un període transitori de 7 anys, a partir de la data d’entrada en vigor del “Paquet de la Patent Unitària” (1 d’abril de 2023, data esperada), durant el qual la competència del Tribunal Unificat de Patents per a les Patents Europees no serà exclusiva i, a més, podrà ser evitada. Més concretament, durant el període transitori:

– els tribunals nacionals dels Estats de la UE participants en el sistema continuaran tenint competència, al costat del Tribunal Unificat de Patents, en matèria d’infracció i de nul·litat de Patents Europees; i

– el titular d’una Patent Europea podrà utilitzar un mecanisme d’“opt-out” per a sostreure-la de la competència del Tribunal Unificat de Patents, i en aquest cas només els tribunals nacionals seran competents per a aquesta Patent Europea.

Les regles del mecanisme d’“opt-out” seran les següents:

   • Termini:

un titular d’una Patent Europea podrà sol·licitar un “opt-out” en qualsevol moment des de l’inici del període transitori de 7 anys (1 d’abril de 2023, data esperada) fins a un mes abans de la finalització d’aquest període;

també podrà sol·licitar un “opt-out” dins d’un període de llançament (“sunrise period”) de 3 mesos abans de la data d’entrada en vigor del “Paquet de la Patent Unitària”.

   • Reversibilitat i bloqueig:

El titular d’una Patent Europea que hagi sol·licitat un “opt-out”, podrà retirar-lo (“opt-in”) en qualsevol moment i restaurar així la competència del Tribunal Unificat de Patents per a aquesta Patent Europea.

Quan s’hagi realitzat un “opt-in” per a una Patent Europea, no serà possible tornar a realitzar un “opt-out” per a la mateixa Patent Europea. És a dir que un “opt-in” bloqueja definitivament l’“opt-out”.

Quan s’hagi iniciat una acció davant el Tribunal Unificat de Patents per a una Patent Europea, no serà possible realitzar un “opt-out” per a aquesta mateixa Patent Europea. És a dir que l’inici d’una acció davant el Tribunal Unificat de Patents bloqueja definitivament l’“opt-out”.

Quan s’hagi iniciat una acció davant un tribunal nacional per a una Patent Europea, no serà possible realitzar un “opt-in” per a aquesta mateixa Patent Europea. És a dir que l’inici d’una acció davant un tribunal nacional bloqueja definitivament l’“opt-in”.

   • Procediment:

Les sol·licituds d’“opt-out” i d’“opt-in” hauran de presentar-se davant el Registre del Tribunal Unificat de Patents (no davant l’OEP).

El gràfic següent mostra els períodes i dates comentats, en el cas que, com s’espera, Alemanya dipositi el seu instrument de ratificació durant el mes de desembre de 2022:

.

Com s’han de preparar els sol·licitants i titulars de Patents Europees?

“Opt-out” durant el període de llançament (“sunrise period”)

Durant el període de llançament de 3 mesos (“sunrise period”), és a dir entre el 01/01/2023 i el 31/03/2023 (dates esperades), el titular d’una Patent Europea podrà presentar un “opt-out” per a sostreure-la de la competència del Tribunal Unificat de Patents. Durant aquest període, previ a l’entrada en vigor del “Paquet de la Patent Unitària”, encara no serà possible iniciar accions davant el Tribunal Unificat de Patents. Per tant, durant aquest període no existeix el perill que un tercer iniciï una acció davant el Tribunal Unificat de Patents i bloquegi així l’“opt-out”.

És aconsellable que els titulars de Patents Europees que hagin previst presentar un “opt-out”, ho facin durant el “sunrise period” per a no córrer el risc que l’“opt-out” quedi bloquejat per l’acció d’un tercer davant el Tribunal Unificat de Patents.

Així doncs, els titulars haurien d’analitzar des d’ara la seva cartera de Patents Europees i de sol·licituds en tràmit i decidir si convé o no presentar un “opt-out” per a cadascuna d’elles.

La decisió sobre si convé o no presentar un “opt-out” per a una Patent Europea depèn de diversos factors que influeixen en el balanç entre els avantatges i els inconvenients que la Patent Europea estigui sotmesa a la competència del Tribunal Unificat de Patents. El principal avantatge és que el titular podrà realitzar una sola acció per infracció, que tindrà efectes unitaris en tots els Estats de la UE participants. El principal inconvenient és que els tercers, per part seva, podran realitzar una sola acció de nul·litat, o de reconvenció en nul·litat, i anul·lar la patent amb efectes unitaris en tots aquests Estats. Els factors que haurien d’influir en aquesta decisió són principalment els següents:

      • la fortalesa presumida de la Patent Europea;
      • la facilitat amb la qual es podran demostrar les infraccions previsibles i el tipus d’infracció (literal / per equivalència);
      • els Estats en els quals la Patent Europea està vigor;
      • els Estats en els quals és més probable que es produeixin infraccions;
      • les capacitats econòmiques del titular i dels presumibles infractors per a pledejar en diversos tribunals nacionals;
      • la confiança en el bon funcionament del Tribunal Unificat de Patents, de nova creació.

Sol·licitud optativa de Patent Unitària després de la concessió d’una Patent Europea

Després de la concessió d’una Patent Europea, el titular podrà sol·licitar de manera optativa una Patent Unitària en el termini d’un mes des de la publicació de la menció de concessió.

Els titulars de sol·licituds de Patent Europea en tràmit que es trobin prop d’una possible concessió, s’haurien de plantejar amb suficient antelació si desitgen sol·licitar una Patent Unitària, o bé optar per no sol·licitar una Patent Unitària i validar la Patent Europea individualment en els Estats de la seva elecció utilitzant el procediment “clàssic” del sistema de la Patent Europea.

Els principals factors que haurien d’influir en aquesta decisió són els mateixos que els esmentats anteriorment per a la decisió sobre l’“opt-out”, ja que una Patent Unitària estarà sotmesa inevitablement a la competència exclusiva del Tribunal Unificat de Patents. Per a sostreure la patent de la competència del Tribunal Unificat de Patents, cal optar per no sol·licitar una Patent Unitària i, a més, sol·licitar un “opt-out” de la Patent Europea.

D’altra banda, cal tenir en compte els costos d’obtenció i de manteniment de la Patent Unitària.

Costos d’obtenció: Com a regla general (encara que depèn dels Estats triats), es pot dir que per a obtenir protecció en almenys 4 Estats participants en el sistema de la Patent Unitària, el cost d’obtenció d’una Patent Unitària és menor que el de validar la Patent Europea en els mateixos Estats.

Costos de manteniment: Per a mantenir en vigor una Patent Unitària es realitza un sol pagament d’anualitats davant l’OEP, mentre que en el cas d’una Patent Europea cal pagar anualitats a cada Oficina de Patents nacional dels Estats en els quals es vol mantenir en vigor la patent. L’import de les anualitats per a la Patent Unitària va ser fixat prenent en consideració aproximadament la suma de les anualitats en les Oficines de Patents nacionals dels quatre Estats de la UE en els quals més es validaven Patents Europees. Aquests quatre Estats són Alemanya, el Regne Unit, França i els Països Baixos (l’import no va ser modificat després de la sortida del Regne Unit de la UE). Així doncs, com a regla general (encara que depèn dels Estats triats), es pot dir que el cost de manteniment d’una Patent Unitària és menor que el d’una Patent Europea quan es vol obtenir protecció a més de 4 Estats participants en el sistema de la Patent Unitària.

Per a més informació:

Informació sobre el funcionament del “Paquet de la Patent Unitària”:

European Patent Office – The “Unitary Patent Guide”

Unified Patent Court

Textos oficials dels acords que formen el “Paquet de la Patent Unitària”:

Reglament UE núm. 1257/2012 per a la creació de la Patent Unitària

Reglament UE núm. 1260/2012 relatiu a les disposicions aplicables en matèria de traducció

Acord UE nº 2013/C 175/01 sobre el Tribunal Unificat de Patents

Estarem encantats d’informar-vos de forma personalitzada. No dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres si hi esteu interessats:

https://curell.com/ca/contacte/

 

Autor: Robert Roser, Agent de Patents Europees

Photo by Christian Lue on Unsplash